avocat CEDO
|

Scurtare termen sesizare C.E.D.O.

La data de 1 august 2021 a intrat in vigoare Protocolul nr. 15, de modificare a Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (CEDO), prin articolul 4 prevăzându-se faptul că termenul de sesizare a Curții se scurtează de la 6 luni la 4 luni, aceste dispoziții devenind efective începând cu data de 1 februarie 2022.

Conform informațiilor oficiale, publicate pe site-ul Consiliului Europei, Protocolul nr. 15 de modificare a Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (CEDO) a fost ratificat și de către Italia la data de 21 aprilie 2021, astfel că acest Protocol a intrat în vigoare a data de 1 august 2021.

Textul oficial al Protocolului nr. 15 se află pe site-ul Consiliului Europei și îl puteți consulta, aici.

Pentru cetățenii statelor care au ratificat Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și care urmează să formuleze plângeri cu privire la încălcarea drepturilor omului cea mai importantă modificare adusă prin Protocolul nr. 15 este cea din articolul 4, prin care termenul în care trebuia sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost redus de la 6 luni la 4 luni.

Deși Protocolul nr. 15 a intrat în vigoare la data de 1 august 2021, dispozițiile privind reducerea termenului de la 6 luni la 4 luni vor intra în vigoare după curgerea unui termen de 6 luni calculat de la data de 1 august 2021, așa cum rezultă din dispozitiile art. 8, paragraful 3 al Protocolului nr. 15.

Paragraful 3 din articolul 8 al Protocolului prevede faptul că termenul  de 4 luni, prevăzut în art. 4 din Protocol, se aplică după 6 luni de la intrarea în vigoare a Protocolului. Deoarece Protocolul nr. 15 a intrat în vigoare la data de 1 august 2021, cele 6 luni de la intrarea în vigoare a Protocolului vor expira la data de 1 februarie 2022. Până atunci, rămâne în vigoare termenul actual, de 6 luni.

De asemenea, din dispozițiile art. 8 paragraf 3 din Protocolul nr. 15, rezultă că termenul de 4 luni nu se va aplica plângerilor (cererilor) adresate Curții Europene în cauzele în care decizia internă definitivă a fost pronunțată de instanța națională la o dată anterioară celei de la care se aplică termenul de 4 luni.

Pentru plângerile (cererile) adresate de reclamanți Curții Europene în cauze în care decizia internă definitivă este pronunțată începând cu data de 1 februarie 2022, termenul de sesizare a Curții Europene va fi de 4 luni, și nu de 6 luni.


TEXTE OFICIALE – EXTRAS

Protocolul nr. 15 de modificare a Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

„Article 4

In  Article  35,  paragraph  1  of  the  Convention,  the  words  „within  a  period  of  six  months”  shall be replaced by the words „within a period of four months”.”

[Traducere în limba română – La articolul 35, paragraful 1 al Convenției, cuvintele „într-o perioadă de șase luni” se înlocuiesc cu cuvintele „în termen de patru luni”]

„Article 7

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a  period  of  three  months  after  the  date  on  which  all  High  Contracting  Parties  to  the  Convention  have  expressed  their  consent  to  be  bound  by  the  Protocol,  in  accordance  with  the provisions of Article 6.”

[Traducere în limba română – Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de trei luni de la data la care toate Înaltele Părți Contractante la Convenție și-au exprimat consimțământul de a fi obligate prin Protocol, în conformitate cu dispozițiile din articolul 6.]

„Article 8

  1. Article 4  of  this  Protocol  shall  enter  into  force  following  the  expiration  of  a  period  of  six  months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.”

[Traducere în limba română – Articolul 4 din prezentul protocol intră în vigoare după expirarea unei perioade de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului protocol. Articolul 4 din prezentul protocol nu se aplică cererilor pentru care decizia finală în sensul articolului 35 alineatul (1) din convenție a fost luată înainte de data intrării în vigoare a articolului 4 din prezentul Protocol.]

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)

„ARTICOLUL 35 – Condiţiile de admisibilitate

  1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum  se  înţelege  din  principiile  de  drept  internaţional  general  recunoscute,  şi  într-un  termen  de  6  luni [va fi de 4 luni de la 1.02.2022 – n.n.]  începând  cu  data  deciziei interne definitive.”

Similar Posts