| |

Contestație la executare. Prescripția dreptului de a obține executarea silită

În fapt, prin precizările formulate la data de 10.01.2017 am înțeles să invocăm pentru clienta noastră excepția prescripției dreptului de a obține executarea silită arătând expres faptul că cererea de executare silită a fost formulată la data de 21  martie 2016, iar contractul de credit în temeiul căruia se solicita executarea silită a fost încheiat la data de 23.10.2007, atât notificarea, cât și cesiunea de creanță nefiindu-ne transmise.
Văzând excepția invocată instanța de judecată a solicitat băncii cedente să precizeze data la care a fost declarată scadența anticipată a creditului.
Analizând actele și lucrările dosarului instanța de judecată a constatat următoarele:
Conform precizărilor și înscrisurilor depuse de către bancă, scadența anticipată a contractului de credit a fost declarată la data de 30.10.2010, iar ultima plată a fost efectuată la data de 16.07.2009.
Potrivit art. 712, aliniat 1 Cod procedură civilă „împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.”
Art. 709, aliniat 1 Cod procedură civilă dispune: (1) Cursul prescripției se întrerupe:1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii, în orice alt mod, a datoriei;2. pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;3. pe data depunerii cererii de intervenție în cadrul urmăririi silite pornite de alți creditori;4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;5. pe data depunerii cererii de reluare a executării;6. în alte cazuri prevăzute de lege.
Potrivit prevederilor art. 706, aliniat 1 Cod procedură civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani, iar conform aliniatului 2 al aceluiași articol, termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită.
De asemenea, art. 707, aliniat 2 Cod procedură civilă, prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie.
Din analiza dispozițiilor legale anterior menționate rezultă că prescripția dreptului de a obține executarea silită privește posibilitatea de a obține executarea silită a unui titlu, iar împlinirea acestui termen are ca efect stingerea acestui drept și pierderea puterii executorii a titlului executoriu.
În cauză, termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de 3 ani a început să curgă la data la care s-a născut dreptul de a obține executarea silită, adică de la momentul declarării scadenței anticipate a contractului de credit.
Potrivit prevederilor contractuale, dacă în termen de 30 de zile de la data scadenței, împrumutatul nu achită rata totală de rambursat, întregul credit și toate celelalte obligații asumate prin semnarea contractului devine exigibile, iar banca este îndreptățită să procedeze la recuperarea creanțelor sale pe calea executării silite.
Din adresa emisă și din înscrisurile depuse de către bancă, rezultă că scadența anticipată a  contractului de credit a fost declarată la data de 30.10.2010 iar ultima plată a fost efectuată anterior acestui moment, respectiv la data de 16.07.2009.
În aceste condiții, în raport de data declarării scadenței anticipate a contractului de credit și de momentul la care a fost începută executarea silită a debitoarei, respectiv, 21.03.2016, instanța a constatat că termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită s-a împlinit (Încheiere din 04.04.2017 – Judecătoria Vaslui).

Similar Posts