|

Competențe noi pentru avocați

Camera Deputaților a votat proiectul legislativ de includere expresă a avocaților în corpul profesioniștilor care pot atesta înscrisuri în materie comercială și pot solicita eliberarea certificatelor de cazier judiciar și de stare civilă.

În data de 23.09.2020 Președintele României a promulgat proiectul de lege cu nr. PL-x 447/2020, act normativ menit să simplifice și să faciliteze anumite proceduri pentru justițiabili. Legea 208/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 869/23.09.2020 va intra în vigoare în data de 26.09.2020. 

Avocatul va putea să semneze în locul anumitor comercianți, în ceea ce privește relațiile cu Registrul Comerțului. Este vorba de înlocuirea semnăturii persoanei fizice ce acționează cu titlu profesional sau a reprezentanților unor asociații familiale. Semnătura trebuie dată personal de către aceștia în fața avocatului și va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale.

De asemenea, solicitarea unor înscrisuri precum cazierul judiciar sau acte de stare civilă vor putea fi eliberate și avocatului.

În privința actelor de stare civilă, proiectul adoptat de Parlament prevede că certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanți legali ai acestora în baza împuternicii avocațiale.

Proiectul legislativ a fost votat în unanimitate de către Senat în 21 Iulie 2020 și de către Camera Deputaților, ca for decizional, în 2 Septembrie 2020.

În continuare redăm noile prevederi:

Art. I. – Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din
4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:

 1. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou
  alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
  „(4) În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a
  reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită
  prin prezentarea la Registrul Comerțului, de către avocat, a împuternicirii
  avocațiale care conține semnătura clientului, respectiv a comerciantului
  persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale. Semnătura
  persoanei fizice trebuie dată personal în fața avocatului și va fi folosită în
  întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a
  reprezentantului asociaţiei familiale.”
 1. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea
  următorul cuprins:
  „(2) Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi,
  după caz, a reprezentanţilor societăţilor, precum şi a persoanelor
  împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau
  organizaţiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18
  alin. (2) – (4).”
  Art.II. – La articolul 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
  şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
  modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul
  Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi
  completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul
  cuprins:
  „(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa
  reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune,
  personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori
  atestată de avocat.”
  Art. III. – Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,
  republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din
  13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
  după cum urmează:
 • La articolul 31, litera a) a alineatului (1) și alineatul (2) se
  modifică și vor avea următorul cuprins:
  „a) în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza
  împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii
  nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului
  profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor
  din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare sau,

după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către
notarul public;
……………………………………………………………………………
(2) Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale,
trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după
caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.”

Art. IV. – La articolul 10 din Legea nr. 119/1996 cu privire la
actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificările si completările ulterioare,
alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de
naştere şi de căsătorie titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, iar
certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.
Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite
prin procură specială, precum și avocaților împuterniciți de către titulari
sau de către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii
avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii
nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului
profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Uniunii Naționale a Barourilor
din România nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare. În
certificatele de stare civilă nu vor fi preluate titlurile de nobleţe, chiar dacă
au fost înscrise în unele acte de stare civilă.”

Similar Posts